Hur vi arbetar!

Vi värdesätter kvalitet och värdeskapande i vårt arbete mot kund.

Vi arbetar därför utifrån samma grund i alla våra uppdrag och prioriterar hög närvaro ute hos kund då vi vet att det är viktigt med närvarande ledarskap i all förändring-, förbättring-, och utvecklingsledning. Att vara närvarande ökar också delaktigheten och för oss är det viktigt att våra uppdrag utförs i nära samverkan med våra uppdragsgivare eftersom detta ger effektfull och hållbar verksamhetsutveckling på kort-och långsikt.

Steg 1 – Vi gör en uppdragsbeskrivning tillsammans med er som uppdragsgivare i vilken vi tillsammans klargör vad syftet med uppdraget är, vilka mål ni har och vilka effekter ni önskar att uppnå och vad som är önskvärt läge efter uppdraget avslutats.

Steg 2 – Vi gör alltid en analys över nuläge för att kartlägga var ni befinner er i förhållande till ert önskvärda läge.

Steg 3 – Tillsammans med er tar vi fram ett förslag till genomförande-, och/eller projektplan med utgångspunkt i det som kommit fram i nulägesanalysen. Vi lägger stor vikt vid att genomförandeplanen är förankrad och godkänd av er innan vi påbörjar arbetet.

Steg 4 – Vi erbjuder alltid stöd och hjälp i fortsatt implementeringsarbetet eftersom vi vet att implementeringen är avgörande för att önskvärt läge ska uppnås. Vi kan erbjuda olika modeller för implementering utifrån era behov.

Steg 5 – Alla våra kunder erbjuds uppföljning av uppdragen, efter avslut eller efter implementering genom att en ny analys av nuläge genomförs med förslag på fortsatt planering för att skapa förutsättningar för hållbarhet i det arbete som inletts.