Metoder

NÖHRA

NÖHRA är en sorteringsmodell med 5 steg. När vi arbetar med NÖHRA börjar vi med att  kartlägga Nuläge därefter ser vi över vilket Önskat läge som kunden önskar. När vi definierat nuläge och önskat läge går vi över till att se över vilka Hinder som finns samt vilka Resurser och Aktiviteter som finns och kan användas för att nå det önskvärda läget.

Vi vet att det är viktigt att identifiera nuläget och vara medveten om detta för att det ska vara möjligt att hitta de resurser och aktiviteter som ska leda verksamheten mot det önskvärda läget. NÖHRA är en bra modell att använda för att definiera VAR? VAD? HUR? Vi använder oss av NÖHRA både på övergripande nivå såväl som grupp- individuell nivå. Allt utifrån det behov som finns i verksamheten och om NÖHRA bedöms vara ett verktyg som kan hjälpa oss att nå det som kunden efterfrågar.

APPRECIATIVE INQUIRY

Appreciative Inquiry är en metod som används inom ramen för styrkebaserad förändringsledning. I Appreciative Inquiry använder vi oss av uppskattande frågande för att locka fram det bästa hos individer, grupper och organisationer. Genom Appreciative Inquiry kartlägger vi vad som är mest effektivt och konstruktivt för att nå den önskade förändringen. I detta arbete ställer vi fråga som stärker individer, grupper och organisationer att fånga, förutse och öka den positiva potential som finns till förändring.

Vi arbetar med 4D (Discovery Dream, Design och Destiny) och FÖDA (Framgångsfaktorer, Önskvärt läge, Design och Aktiviteter) som instrument för att komma framåt och hitta nuvarande kapacitet, oförutsedda potentialer, innovationer, styrkor, möjlighet med mera. Att arbeta på detta sätt har visat sig ge liv åt förändringsarbete både på individ-; grupp- och övergripande nivå i organisationer världen över.

TOTALSDI

Våra drivkrafter påverkar allt. Hur vi prioriterar, vad vi inspireras av, hur vi kommunicerar och hur andra ser på oss och så vidare. Att känna till våra drivkrafter påverkar vårt arbete och kan leda till större medvetenhet om både oss själva och om andra, ger oss feedback ur ett bredare perspektiv och klargör förväntningar kring arbetsroller och relationer. Med hjälp av TotalSDI kan nya perspektiv framträda och förståelsen för hur andra uppfattar oss och vad som förväntas av oss ökar. Ovärderliga insikter oavsett vilken befattning vi har.

TotalSDI kan hjälpa dina medarbetare, chefer och ledare att hitta mening och tillfredsställelse-just där de är!

Nyfiken på att veta mer om TotalSDI?

Vill du veta mer?