Ledningssystem och ledarskapsutveckling

Med en målinriktad metod baserad på styrkebaserad förändringsledning tar vi tillsammans med dig fram en plan för ditt förändringsarbete. Vi använder en modell som har fem steg, och som inte stannar vid fina ord och floskler. Konkret handling och verklig förändring är målet.

Ledarskapsutveckling för företag, baserat på TotalSDI

Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är baserat från en egen processmodell, som är grundad i styrkebaserad förändringsledning. Den är inspirerad av TotalSDI, som är en av de viktiga grunderna för vår verksamhet. SDI är ett kraftfullt och effektivt verktyg för att förstå människors drivkrafter och de värderingar som styr deras beteenden.

Vi arbetar utifrån samma grund i alla våra uppdrag och prioriterar hög närvaro ute hos kunden. Det är viktigt med närvarande ledarskap i all förändring-, förbättring-, och utvecklingsledning. För oss är det viktigt att våra uppdrag utförs i nära samverkan med våra uppdragsgivare, eftersom detta ger effektfull och hållbar verksamhetsutveckling på såväl kort som lång sikt.

Så jobbar vi med systematiskt kvalitetsarbete

Steg 1 - Uppdragsbeskrivning

Vi gör en uppdragsbeskrivning tillsammans med er som uppdragsgivare i vilken vi tillsammans klargör vad syftet med uppdraget är, vilka mål ni har och vilka effekter ni önskar att uppnå och vad som är önskvärt läge efter uppdraget avslutats.

Steg 2 - Nulägesanalys

Vi gör alltid en analys över nuläge för att kartlägga var ni befinner er i förhållande till ert önskvärda läge.

Steg 3 - Plan för genomförande

Tillsammans med er tar vi fram ett förslag till genomförande-, och/eller projektplan med utgångspunkt i det som kommit fram i nulägesanalysen. Vi lägger stor vikt vid att genomförandeplanen är förankrad och godkänd av er innan vi påbörjar arbetet.

Steg 4 - Implementering

Vi erbjuder alltid stöd och hjälp i det fortsatta implementeringsarbetet, eftersom vi vet att korrekt implementering är avgörande för att önskvärt läge ska uppnås. Vi kan erbjuda olika modeller för implementering utifrån era behov.

Steg 5 - Uppföljning

Alla våra kunder erbjuds uppföljning av uppdragen efter avslut. Uppföljning kan även ske efter implementering genom att en förnyad analys av nuläge genomförts.